Algemene Voorwaarden Shuttle Direct

Art 1
Bij iedere boeking zijn de algemene voorwaarden van toepassing.
Shuttle Direct bvba behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen door het publiceren van een nieuwe versie.

Art 2

Wanneer de klant ons foutieve gegevens bezorgt (vb. vertrekuur in buitenland opgeven ipv aankomstuur in België, geen rekening gehouden met -overmiddernachtvluchten kunnen we niet garanderen dat er een wagen met chauffeur beschikbaar is. Indien er wel een wagen met chauffeur beschikbaar is, zal hier wachtgeld aangerekend worden vanaf 45€/ per uur.

Art 3

Let op: Wanneer je je bestelling gedaan hebt kunnen we deze niet meer terugdraaien.
Een administratiekost/dossierkost van € 25,00 zal worden aangerekend,indien de klant annuleert na een bevestigde reservatie.Indien de chauffeur reeds onderweg is en er wordt geannuleerd of u bent niet aanwezig op het doorgegeven adres zal de volledige kostprijs aangerekend worden,en dit voor iedere bevestigde bestelling per mail of telefonisch.Een voertuig wordt gereserveerd voor een bepaalde periode,wanneer deze wordt geannuleerd kan dit voertuig ook niet gereseveerd worden voor andere klanten. Deze kost wordt u per factuur opgestuurd.Wij aanvaarden geen annulatie per telefoon. De annulatie wordt steeds schriftelijk of per mail verzonden naar de maatschappelijke zetel binnen de 7dagen na de bevestiging van de reservatie.
Last-minute boekingen (< 48u) vallen niet onder deze voorwaarde.
Shuttle Direct bvba behoudt zicht het recht om een boeking te weigeren, met name in geval van openstaande facturen of onvermogen tot betaling.

Art 4

De consument beschikt niet over het recht om van een aankoop af te zien.
Hoewel artikel 47 van de Wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming bij de verkoop op afstand in een termijn van 14 kalenderdagen voorziet waarbinnen de consument de overeenkomst kan verzaken, dit herroepingsrecht is niet van toepassing op de contracten gesloten via de website.
Immers, ingevolge het Koninklijk Besluit van 18 november 2002 worden overeenkomsten op afstand betreffende diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van deze mogelijkheid.
Deze uitzondering voor de toeristische sector werd ingegeven voor de specificiteit van de in deze sector geleverde diensten en is in overeenstemming met de Europese regelgeving betreffende de verkoop op afstand, die eveneens een uitzondering voorziet voor diensten betreffende logies, vervoer, het restaurantbedrijf en de vrijetijdsbesteding.

Art 5
Het vervoer gebeurt onder verantwoordelijkheid van de klant, doch Shuttle Direct bvba doet al het mogelijke om de personen tijdig op hun plaats van bestemming te brengen. Shuttle Direct bvba kan echter in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor het niet tijdig afleveren van de personen op het vooropgestelde tijdstip op de plaats van bestemming, ongeacht het soort van veroorzaakte schade. Onze aansprakelijkheid zal in alle gevallen beperkt zijn tot het maximale factuurbedrag voor het uitgevoerde personenvervoer, ongeacht de omvang van directaanwijsbare schade. Onrechtstreekse schade komt niet voor vergoeding in aanmerking.

Art 6
De klant is gerechtigd op een schadevergoeding van 20% op het totaalbedrag van de factuur van het vervoer, met een maximum van 40 Euro, als Shuttle Direct bvba het contract vernietigt of het contract niet uitvoert, met uitzondering van overmacht.

Art 7
Shuttle Direct bvba is in geen enkel geval aansprakelijk voor enige schade veroorzaakt door ons of door overmacht. We zijn niet verantwoordelijk voor foutieve gegevens.U dient deze bij de reservatie correct in te vullen. De reiziger/klant is verplicht bij het instappen van de wagen onmiddellijk zijn gordel om te doen.

Art 8
Alle klachten aangaande factuur of diensten dienen per aangetekend schrijven te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum.

Art 9
Indien en voor zover enige bepalingen van de algemene voorwaarden nietig worden verklaard of vernietigd worden, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Op deze voorwaarden is Belgisch recht van toepassing. Bij eventuele geschillen is enkel de rechtbank van Dendermonde bevoegd, zelfs indien er sprake is van meerdere gedaagden.

Art 10

Bij het bevuilen van de wagen, in welke zin dan ook, zal er een kost van minimum  150,00€ aangerekend worden om de wagen voor de volgende klanten weer netjes in orde te brengen. Eventuele reparatiekosten of immobiliteitskosten worden u achteraf via factuur verstuurd.

Art 11
Alle péage of tol is altijd extra te betalen door de klant tenzij anders vermeld op de offerte.